Skip to main content

[Kalender]

Hier geht es zu unserem Kalender. Der Kalender kann auch im iCal-Format für Kalenderanwendungen abonniert werden: 

https://calendar.google.com/calendar/ical/kalender.hvzg%40gmail.com/public/basic.ics